Do poštovného zadarmo Vám chýba 50,00 €

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Revolution Hair s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO 46 256 431 (ďalej iba: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefon: +421 (0)908 799 260

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú ide priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov: fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. Jedná sa o údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (jedná sa predovšetkým o meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu pre potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži aj ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, potvrdenie o súhlase s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom). Nepovinné údaje poskytujete správcovi dobrovoľne. Nepovinné údaje slúžia správcovi k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy.
 3. V prípade, že navštívite webovú stránku správcu, správca automaticky spracováva určité osobné údaje, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme, a ďalej informácie o Vašom chovaní na webových stránkách, t.j. napr. aké odkazy na webových stránkach navštívite a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom chovaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani správca nedokáže priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe. Správca ďalej automaticky spracováva tiež tzv. cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré vzniknú navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandartný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané i tretím subjektom (napr. dopravcovia tovaru),
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. E-mailové obchodné oznámenia Vám správca posiela na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu,
 • zlepšovanie služieb - pomocou histórie Vašich objednávok a chovania na webe správca dokáže ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru. Na určitých miestach sa tak zobrazia také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom,
 • uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci - Vaše osobné údaje môže správca ďalej spracovávať z dôvodu, že ich potrebuje k uplatneniu práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môže správca Vaše osobné údaje spracovávať i z dôvodu, že ich potrebuje pre účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

 

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR..

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • na dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • na dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby,
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo mezinárodnej organizácie.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR - prostredníctvom žiadosti o zaslanie prehľadu Vašich osobných údajov.
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

X

Right Click

No right click